Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.08.2013 01:02 - НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД - ПРОЕКТЪТ НА НАСА "СИНИЯТ ЛЪЧ" - част 15-та
Автор: rozasaronova888 Категория: Други   
Прочетен: 684 Коментари: 0 Гласове:
0 Текстът, който поместваме тук, е разработка по един доклад, взет от Международната свободна преса в Канада. Това е една световноизвестна пресагенция, работеща върху актуалните проблеми в политиката, икономиката, медицината и отбраната. Тя е специализирана в изследване и обнародване на доклади и репортажи, разкриващи реалната същност на окултистите, населили Организацията на обединените нации и на Конспирацията, целяща установяването на Новия световен ред. Програмата на Агенцията е да се предложи на хората такава информация, която да им даде възможност да разберат, че Списъкът на събитията, водещи до Новия световен ред, не е някаква илюзия и още по-малко израз на някаква параноична теория, а че това е само една малка част от един невероятен Проект, който цели: 1. Премахване на традиционната християнска религия и подмяна на всички съществуващи религии с една универсална религия. 2. Преодоляване на националната самоидентифика-ция и гордост като на тяхно място се формира ново самосъзнание за "гражданство на Света". 3. Разрушаване на семейството в досегашния му вид като на негово място да се поставят личности, които са способни да работят за утвърждаването на Новия световен ред. 4. Препятстване на формирането и развитието на индивидуалните артистични и научно-твор- чески способности, като се наложи едностранното виждане на Новия Световен Ред. В обобщение, този Проект е своеобразна тайна война, целяща налагането на всеобщо и задължително членство в ООН, което води до укрепването й като съюз, по пътя на действието на мултивоенни и мултиполицейски сили, на Световна организация за правосъдие и на Между- народен съд, на Световно търговско споразумение, касаещо всички нации, като в крайна сметка се постави точка на т.нар. "Студена война" и на локалните войни, каквито все още има, и се наложи задължението за безпрекословен мир. А после!?... После идва ред на Новата световна религия и Нова култура за всички по света. Тъкмо тези "светли" задачи извикват на живот Проекта на НАСА с красивото название "Синият лъч". Преди да представим същностната част от доклада, отваряме още една скоба, в която ще направим няколко предварителни бележки относно същността на Проекта. Ако искаме да проумеем какво представлява Проектът на НАСА "Синият лъч", би трябвало да се върнем назад към "зората на Ерата на Водолея" и да си припомним за онази песен, която казва: "И когато луната навлезе в седмия дом и Юпитер се изравни с Марс, тогава мирът ще се установи върху нашата планета и любовта ще направлява звездите." Това определено бихме отнесли към 1982 г., когатовсъщност е трябвало да се случи свое- образното отваряне на Конспирацията на Водолея, водещо до утвърждаването на Новия световен ред, чието реално начало се свързва със следващата 1983 г. Проектът "Синият Лъч" е бил действително предназначен за 1983 г., но е бил отложен, незнайно защо. Все пак от този момент до днес, т.е. 11 години по-късно, авторите на проекта най- вероятно вече са усъвършенствали своите технологии и инструментариум в областта на хардуера и софтуера, с които техният Проект, като част от друг по-глобален Проект, може да стане още по- успешен за осъществяване в бъдеще. Всъщност, целите на неговите автори, или по друг начин казано - сътрудниците на Ню Ейдж движение, чрез което Организацията на обединените нации осъществява своя Проект, са синтезирани в една конкретна задача: да бъде изнамерен един Нов световен "месия". Последното е една от предпоставките за установяване на Новия световен ред, чиито средства на действие са: 1. Международна армия. 2. Международна полиция. 3. Световна инвестиционна банка. 4. Световно правителство под флага на ООН. 5. Световна банка за опазване и съхранение на Земята, т.е. всички "зелени" движения да бъдат обединени под покрива на ООН. 6. Световна религия. 7. Класифициране на седемте раси, включващо определяне на положението на хората - роби, предназначени да изпълняват специални задачи, независимо дали искат или не. 8. Лагери-квартири на ООН, предназначени за тези, които не възприемат Новия световен ред. 9. Световна земеделска система и Система за контрол върху храните и витамините. В обобщение, нека още сега запомним, че Ню Ейдж религията се явява самата основа за Новото световно управление. Без тази религия осъществяването на диктатурата от страна на Новия световен ред се явява невъзможно. Ето защо Проектът "Синият лъч" е толкова значителен и важен, поради което е бил и така добре прикриван до днес. Но нека сега да погледнем в какво по-конкретно се изразява този Проект? Според доклада Проектът на НАСА "Синият лъч" съдържа Четири стъпки, чрез които Ню Ейдж религията ще възвести идването на Новия месия (Антихриста). Първата стъпка на Проекта включва разрушаване на археологическото познание. Това означава програмиране на изкуствено предизвикани земетресения в такива райони от планетата, където могат да бъдат направени нови разкрития. За сметка на това ще се предложи фалшификация на информацията за тях, която ще бъде използвана, да накарат нациите да повярват, че техните религиозни доктрини са били недоразбрани от векове и дезинтерпретирани. Психологическата подготовка за тази първа стъпка вече беше направена чрез филма "Една одисея през 2001 година" и чрез сериалите "Стар Трек" и "Междузвездни войни", които ни представят нашествия от извънземното пространство и подбуждат противодействия срещу завоевателя, а във филма "Джурасик парк" чрез манипулативното представяне на теорията на еволюцията открито се заявява, че Божието слово е било лъжа. Това, което е важно да се запомни, че при реализацията на тази първа стъпка в различни части на света предстои да се случат земетресения и събития, чрез които научните и археологични пластове на познанието трябва в буквалния смисъл да бъдат изгорени или унищожени. Но все пак това е само подготовка за Плана, тъй като неговата крайна цел е да бъдат унищожавани вярванията преди всичко на християните и мюсюлманите, което би било възможно благодарение на поне един фалшив документ от далечното минало, твърдящ, че нациите и техните религии са били неправилно разбрани и дезинтерпретирани. Втората стъпка на Проекта "Синият лъч" предвижда осъществяването на гигантско шоу с триизмерни изображения, което ще се проведе в различни части на света чрез лазерно прожектиране на оптически холограми и съпроводено от лазерни звуци, съобразени с националната и религиозна структура на населението в тях. В шоуто новите божества ще говорят на различни езици, а това е станало възможно чрез реализацията на различни тайни програми, разработвани през последните 25 години. Така например в СССР е бил усъвършенстван компютър, който е захранен с физико-психологически частици, изградени върху основата на анатомията и електромеханичния строеж на човешкото тяло, както и върху изследвания на електрохимични и биологични свойства на човешкия мозък. Тези компютри са захранени също така с езиците на всички народи и дори с различните диалекти, които са вкарани в компютрите чрез сателитни трансмисии. Основното предназначение на това пространствено шоу е: холографските изображения да симулират някакъв край, нещо като Апокалипсис, който всички хора очакват от векове като потвърждение на онова, което е било казано от пророците. По този начин като краен резултат от тези режисирани събития ще е: да се покаже пред света новият Спасител - Майтрейя, необходим при провъзгласяването и утвърждаването на Новата религия. И още нещо, тези демонстрации трябва да са така внушителни, че даже и най-учените и вещи хора да не могат да се спасят от грижливо подготвената измама. Третата стъпка от Проекта на НАСА "Синият лъч" се нарича "телепатично електронни двупосочни комуникации". По този повод в една своя статия полковник Александър заявява: "Ако е възможно да се захранват изкуствени мисли в мултигенетично поле чрез сателит, тогава и мисловният контрол ("майнд контрол") върху цялата планета би станал възможен." Тук, според нас, би било добре да поразсъждаваме как телевизията, рекламата, модерното образование и другите известни ни методи за оказване на социално въздействие се използват в името на манипулацията. За някои това е нещо маловажно, но полковник Александър предупреждава, че информацията за този вид технологии първоначално ще бъде приета от мнозина с присмех, докато не бъде доказано, че те реално съществуват, но как? В този смисъл в Проекта се предвижда, че, за да може внушението да придобие реалност, тогава поради нощта, в която ще се случи събитието, пространството ще се изпълни с хиляди звезди и новият Месия ще се представи на света. Хората няма бъдат подготвени за това, а и няма да имат време да се подготвят и предпазят от този вид манипулативна технология. Четвъртата стъпка на Проекта вече включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Тя съдържа три основни насоки. Първата трябва да накара човечеството да повярва, че има извънземно нашествие. То може да се случи над всеки район и град на Земята, а това би предизвикало ядрените нации да използват своите оръжия, като благодарение на това законодателството на ООН ще наложи изискването всички нации, които са ядреното въоръжени, да се разоръжат, като се докаже, че нападението е било фалшиво. А как ли ще стане ясно за ООН, че нападението е било фалшиво? Нека не бъдем наивни. Та нали те ще са го инсценирали? Втората е да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интервенция на извънземни. Третата насока е да се осъществи връзка между електронните средства и свръхестествените сили. Вълните, които се използват, ще позволят доказване на свръхестествени сили като пътуване по оптични влакна, коаксиален кабел, електрически и звукови линии, и всичко това, за да се проникне до всеки чрез основните приемателни устройства. Предварително монтирани чипове ще са вече в действие. Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове, разпространяващи се навсякъде по планетата и довеждащи населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства. След Нощта на хилядите звезди населението ще се подготви за новия Месия, който ще установи ред и мир на всяка цена, даже и с цената на пълното отстраняване на свободата. Техниките, които се използват на тази четвърта стъпка към установяване на Новия световен ред и на новата религия, ще са същите, които са използвани преди години в СССР, за да се приеме комунизмът. Вероятно вече е избуял въпросът: кога това ще се случи и кога ще може да се види Нощта на хилядите звезди? Кога събитията ще започнат да текат? Как ще се разбере началото? Според всички известни ни доклади, би могло да се предположи, че всичко това ще започне със световен икономически срив, който да позволи на уредниците на Новия световен ред да въведат някакъв вид наднационална валута, нещо подобно на "еврото", а впоследствие да приложат електронното разплащане, заместващо всякакъв вид книжа и банкноти. Този вид валута ще бъде използван, за да принудят хората да посегнат към своите спестявания, да ги изразходват и вкарат в обращение, за- щото само тези, които имат спестявания, се явяват независими, и само те, единствени, могат да въстанат срещу Новия световен ред. Нещо повече, този вид валута ще даде възможност, ако всичко рухне, да не може да избухне война, тъй като банкнотите няма да съществуват. Това е една от първите причини да се приложи световната електронна парична система. Всеки един, който би могъл да има пари за в бъдеще, ще може да трансферира парите си единствено по електронен път. Преди това обаче всеки ще трябва да изразходва своите спестявания и така, в крайна сметка, всеки да се окаже в положението на 100% зависим от Съвета. За да се предотврати всякаква форма на независимост, Новият световен ред вече е започнал имплантирането на микрочипове за някои животни и птици, за да се провери действието им. Посредством тях се търси осигуровка при положение, че има хора, които няма да приемат Новия световен ред, но те ще се окажат неспособни да се скрият където и да е, защото с помощта на микрочипа те ще бъдат открити от сателита, след което заловени и затворени. Новият световен ред вече е променил законите на всички нации, за да направи всеки зависим от храната, която използва, и от витаминозната необходимост, която има. Наред с това се променят законите, касаещи религията и психическото здраве, за да контролират и следят всеки един, който е потенциално опасен за Новия световен ред, като тези, които се окажат непоправими, ще бъдат изпратени в лагери, където техните органи на тялото могат да бъдат използвани или продавани. Тези, които не бъдат избити, могат да бъдат превърнати в работна ръка, в роби или използвани за медицински експерименти. Целта на тази диктатура е да се контролира всеки навсякъде върху планетата без изключения. Ето защо новите технологии бяха въведени навсякъде и като такива те могат и трябва да се нарекат технологии в името на контрола над хората. Технологиите на 40-те и 50-те години бяха използвани, за да се помогне на хората да имат по- производителен начин на живот, докато новите технологии сега са изградени главно върху фокуса за тотален контрол над населението. Те са замислени и създадени за специфични цели, които се изразяват в поробването на цялото население на планетата, както и за да се подготви скорошната поява на Антихриста и установяването на Новия Световен ред - религия и правителство. Ако вие не можете да видите това, ако не можете да го научите от някъде, ако не можете да го разберете вие и вашето семейство, както и вашите приятели, то вие сте готови да попаднете в мрежата на Глобалната тоталитарна държава. Автор: Георги ГеоргиевГласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rozasaronova888
Категория: Други
Прочетен: 1634885
Постинги: 3776
Коментари: 97
Гласове: 1005
Архив
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031