Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.12.2013 00:57 - Годен чрез опрощение - 2-ра и 3-та глава
Автор: rozasaronova888 Категория: Други   
Прочетен: 425 Коментари: 0 Гласове:
0Глава втора

Ако Сина ви освободи

 

Йоан 8:36

 Свобода, която е проектирана от Бог

 

В Лука 2:1 се казва: „А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.” В Лука 2:6 ни се казва, че времето за Мария да роди беше дошло.

Докато Цезар владееше, събираше данъци, издаваше заповеди и господстваше над територията си, Мария, слуга на Бог, смирено даде на света неговия най-смирен слуга. В смирението се намира богатството на свобода за служба.

Контрастът между управлението на Христос и на Антихриста е огромен. Както Исус каза:

Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител” (Матей 20:25-26).

След като беше представено обобщение на завета в Изход 20-23 и след запечатването му в Изход 24, в Изход 25 виждаме Мойсей на планината, където получава инструкции.

Кажи на израилтяните да Ми съберат принос” (ст. 2).

Бог каза на Израел да съберат дарения, за да Му построят място за пребиваване, за да може: „да обитавам между тях” (ст. 8).

Бог искаше да пребивава всред хора, които имат сърца на слуги.

Самият Спасител, като водач и служител на Израел, изпълняваше песента, която Мойсей и Израел пяха след пресичането на морето.

Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Му приготвя обиталище, бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша” (Изход 15:2, KJV).

Израел беше освободен от Египет, за да се наслаждават на присъствието на Бог между тях. В доверяваща се зависимост от Него, те щяха да получат много повече, отколкото чрез всичките си оплаквания.

Въпреки че вече имаше „шатър за срещане” (Изход 33:7), преди построяването на светилището, светилището се превърна в по-пълно откровение на Христос в техните среди, като ги хранеше и напътстваше.

Те вече знаеха за закона за съботата от Изход 16:23-30, когато им беше дадена манната. Те вече знаеха за жертвите и за даренията от дните на техните праотци (Битие 8:20; 22:2).

Те можеха да кажат: „Ние вече знаем достатъчно.” Вместо това те построиха светилището доброволно и с материали, които имаха.

На всички, които дойдоха да работят доброволно, Бог даде умения, за да: „направят всичко що съм ти заповядал” (Изход 31:6). Бог благослови Веселеил и Елиав „с Божия дух, в мъдрост в разум, в знание и във всякакво изкуство” (Изход 31:3). Сега в църквата има различни дарби, служби и резултата от тях (1 Коринтяни 12).

Бог „действа във всичко по решението на Своята воля” (Ефесяни 1:11). Той е свободен, самоопределим и действа според собственото си съвършенство.

Ние бяхме създадени в този образ, като притежаващи моралната свобода за вземане на нашите собствени решения на послушание или бунт. Въпреки че Бог има възможността да се намесва и често Той прави това, също така често Той не се намесва. Това ни помага да видим последиците от нашите дела във времето. Той въздава неправдата (изкривената истина или грях, с която аз съм съгласен да живея) върху нас и нашите наследници за три или четири поколения (Изход 20:5).

След деня, в който Адам направи своя избор ние следваме неговия пример. Първият му избор да не се подчини беше последван от втори, да потули истината и да обвини някой друг. Той предпочете да бъде преднамерено невеж относно отговорностите, които Бог му даде.

Това е представено добре в писмото на Павел до римляните:

Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже, това, което е възможно да се знае за Бог, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така, щото, човеците остават без извинение. Защото като познаха Бог, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини” (Римляни 1:18-23).

Няма свобода в измамата или потъпкването на истината.

В Изход 40:33 ни се казва, че Мойсей и Израел бяха завършили делото си и Божието присъствие дойде всред тях. Нищо не беше оставено на въображението на Мойсей.

В своята служба Исус проповядваше: „даром сте получили, даром давайте” (Мат. 10:8). Този, Който изговаряше думи на лечение, умножаваше хляба и направи всичко според волята на Отец си (Йоан 5:19; 8:26), завърши службата си като каза, „Свърши се!” (Йоан 19:30).

Павел можа да каже: „попрището свърших” (2 Тимотей 4:7).

Когато седмия ангел изсвири с тръбата си „тайната на Бог ще бъде изпълнена” (Откровение 10:7).

Хората имат нужда от насърчение: „Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш” (Колосяни 4:17).

Светилището беше завършено, когато беше построено според модела, който Бог беше показал на Мойсей (Изход 25:9, 40; 26:30). Той беше копие на неща в небето (Евреи 9:23). Също така и ние ще бъдем завършени, когато станем по приликата на Христос. „Свърши се” трябва да бъде проектирано от Бог или свободата ще загине.

Бог искаше Израел да разбере дълбочината, дължината, височината и ширината на Христовата любов, която надминава познанието, с което те ще искат „да се изпълните в цялата Божия пълнота.” Това е свобода!

 

 

Глава трета

Една дълга история!

 

Лука 24:27, 44

 Какво каза той

 

По пътя за Емаус виждаме Исус, който обяснява нещата относно Себе Си във всичките писания, започвайки с Мойсей, пророците и псалмите. По време на това пътуване Исус направи това, което Светия Дух щеше да продължи да прави за нас след Неговото възнесение.

Може би Той започна с описание на нещата, които Той беше извикал в съществуване по време на сътворението и им е напомнил за 19 Псалм.

Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание” (Псалм 19:1-2).

Може би им е обяснил как Той е бил „семето на жената” и как е бил представен чрез Енох, Ной, Мелхиседек, Авраам, Йосиф и Мойсей; как е бил пасхалното агне, ударената скала, близкия сродник, Давидов син, Божия мъдрост, страдащия служител, Божията слава, идващия Месия, надеждата на Израел, желанието на народите, праведния отрасъл!

 

В Стария завет Христос е видян като


Семето на жената (Битие 3:15)

Пасхалното агне (Изход 12:3)

Изкупителната жертва ( Левит 17:11)

Ударената канара (Числа 20:8, 11)

Верният пророк (Второзаконие 18:18)

Военачалникът на Господнята войска (Исус Навин 5:15)

Божественият Избавител (Съдии 2:18)

Близкият роднина, Избавител (Рут 3:12)

Помазаният (1 Царе 2:10)

Давидовият Син (2 Царе 7:14)

Идващият цар ( Царе)

Строителят на храма (1 Летописи 28:20)

Възстановителят на храма (Ездра 6:14-15)

Възстановителят на народа (Неемия)

Закрилникът на народа (Естир 4:14)

Живият Изкупител (Йов 19:25)

Хвалата на Израел (Псалм 105:6)

Божията мъдрост Притчи (8:22-23)

Велик Учител (Еклисиаст 12:11)

Неопетненият всред десет хиляди (Песен на песните 5:210)

Страдащият слуга (Исая 53:11)

Правещият завета (Еремия 31:31)

Човекът на страдание (Плач на Еремия 3:28-30)

Божията Слава (Ездра 43:2)

Идващият Месия (Данаил 9:25)

Любещият неверните (Осия 3:1)

Надеждата на Израел (Йоил 3:16)

Земеделецът (Амос 9:13)

Спасителят (Авдия 21

Възкресеният (Йона 2:10)

Владетелят в Израел (Михей 5:2)

Отмъстителят (Наум 2:1)

Свят Бог (Авакум 1:13)

Цар на Израел (Софония 3:15)

Желанието на народите (Агей 2:7)

Праведният отрасъл (Захария 3:8)

Слънцето на правдата (Малахия 4:2)

 

 

Може би Той е илюстрирал себе си в различни служби:

В Битие, като призоваващ ни, избиращ от расата на Адам хора като Ной, Йов и Авраам, за да живеят чрез вяра в Него.

В Изход като наше светилище, представящ чрез светилището, в детайли Своята пълнота и това, което Той ни осигурява за възстановяване на близостта с Него.  

В Левит като наша жертва, което е илюстрирано чрез даренията, жертвите и Господните празници, как всичките нужди на човека са осигурени за пълно изкупление.

В Числа като водещ ни, чрез напътстването и заповедите отправени към Израел и начина, по който ги водеше чрез облака по време на странстването им в пустинята.

Във Второзаконие като освещаващ ни, напомнящ, предупреждаващ и подготвящ Своя народ да живеят според осигурените неща, които бяха обещани на техния пра отец Авраам.

Може би Той им е казал как е възвеличил Божия закон (който контролира нашето поведение), който е съвършен и възстановява душата.

Как свидетелството за Бог (обясняващо кой е Той) е сигурно, и умъдрява простия!

Как поученията на Бог, (правила за действие) или заповеди (законодателни постановления) са верни, и карат сърцето да се радва, тъй като са принципи за живот, доверие, даряване и служба!

Как Божиите заповеди (специални инструкции), са чисти и осветляват очите! Те са задължителни и никога няма да се променят.

Как страха от Бог е чист и съществува завинаги, инструктирайки ни в поклонение на послушание и екстравагантна любов!

Как Божиите присъди са верни и праведни и може да им се доверим! Те са присъди относно съдбата на човека.

Може би им е казал как в 23 Псалм Той беше:

 

·         „Господ е Пастир мой” – Раах (моят пастир).

·         „Няма да остана в нужда” – Ирех (моят осигурител).

·          „При тихи води ме завежда” – Шалом – (моят мир).

·          „Освежава душата ми” – Рофи (моят лекар).

·          „Води ме в прави пътеки” – Цидкейну (моята правда).

·          „Няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен” – Шемах (моят Бог е тук).

·         „Помазал си главата ми” – Ниси (моето знаме над мен).

 

Имената на Бог в Псалм 23

Господ е Пастир мой

Рохи: Мой пастир

Няма да остана в нужда.

Джайра: Осигурител

На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.

Шалом: Мир

Освежава душата ми;

Рофи: Лечител

Води ме през прави пътеки заради името Си.

Цидкейну: Правда

Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята то
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rozasaronova888
Категория: Други
Прочетен: 731939
Постинги: 2377
Коментари: 86
Гласове: 193
Календар
«  Юли, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031